E-posta Gönderin

info@yuceavukatlik.tk

Bizi Arayın

+90 (532) 607 5483

Vekaletname Örnekleri

VEKALETNAME :
Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adıma pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere Tahilpazari Mah. Adnan Menderes Bulvari 470. Sokak K. Erkal Is Merkezi No:4/9 Muratpasa / Antalya adresinde mukim Antalya Düden Vergi Dairesi’nin 19151794928 sicilinde kayıtlı Antalya barosu avukatlarından Av. Esin YÜCE tarafımdan vekil tayin edildi.
VEKALETİ VEREN :

 

 

VERİLECEK YETKİLER
Notere vekaletnamede olmasını istediğiniz yetkileri özellikle söyleyiniz; ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.

ŞİRKETLER İÇİN
Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde “şirket adına vekâleten şahsım adına asaleten” ibaresini koydurmanız halinde tek vekâlet ile hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâletname çıkartmış olursunuz. Şirket veya başka bir tüzel kişi adına vekaletname verecekseniz temsil belgeniz ile imza sirkülerini de yanınızda bulundurunuz.

BOŞANMA VE BOŞANMANIN TANIMA TENFİZİ DAVASI İÇİN VERİLECEK VEKALETNAMELER
Boşanma davası için vekaletname çıkarılacağı yahut davanın tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.
Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – ehliyet ile gidilmelidir.
Tanıma tenfiz davası için çıkartılacak vekaletnamede tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.
Boşanma İçin Yurt Dışından (Konsolosluklardan) Verilecek Vekaletname Örneği için tıklayınız…
Boşanmanın Tanıma Tenfizi Davası İçin Yurt Dışından (Konsolosluklardan) Verilecek Vekâletname Örneği için tıklayınız…

 

 

Özel Vekaletname (TPE nezdinde yürütülecek işlemler için) :

VEKÂLETNAME
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
ve bağlı birimlerinde ve Madrid protokolü çerçevesinde, Adıma tescil edilmiş ve tescil edilecek bütün patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve markaları ulusal ve uluslar arası düzeyde tescil ettirmeye, yenilemeye, unvan ve adres değişikliği yapmaya, markalara eşya ilavesi ve çıkartılmasına, ikametgah tayinine, adıma harç yatırmaya ve/veya geri almaya, enstitü nezdinde itiraz etmeye, patentlerin yıllık taksitlerini yatırmaya, tarafımdan patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve markalarla ilgili olarak noter senediyle alınacak yada verilecek kullanma izni, lisans, devir sözleşmelerini imzalamaya, devir almaya, haklarımın korunmasına, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil işleri ile ilgili olarak şirketimizi temsile, her türlü iş ve evrak takipleri yapmaya, dilekçeleri tanzim ve imza etmeye, değişiklik yapmaya ve imzaya, her türlü resmi belgeyi ibraza, işlemlerimizi takip ve neticelendirmeye yetkili olmak üzere Tahilpazari Mah. Adnan Menderes Bulvari 470. Sokak K. Erkal Is Merkezi No:4/9 Muratpasa / Antalya adresinde mukim, Türk Patent Enstitüsünde 1820 sicil numarası ile kayıtlı marka vekili ESİN YÜCE’yi vekil tayin ettim.